ŘÍDÍCÍ VÝBOR

 

Řídící výbor MAP v ORP Havířov III (dále jen ŘV) je hlavním pracovním orgánem vytvořeného partnerství v rámci MAP.
Je tvořen zástupci klíčových aktérů podílejících se v oblasti vzdělávání na území MAP. Jeho role je přímo spjata s procesem společného plánování, rozvojem a aktualizací a schovalováním MAP.

Co je jeho hlavní náplní?
– projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP (zejm. analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci)
– na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV, volí svého předsedu a místopředsedu
– zasedání ŘV jsou neveřejná a schází se podle potřeby, nejméně však 2x ročně za kalendářní rok nebo na základě podnětu některého z členů ŘV MAP