PS Pro rovné příležitosti

Skupina je vytvořena za účelem řešení přechodů ve vzdělávání a zaměřením na inkluzi. Je složena z řad zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů.
PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.

Obsahem práce této PS je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Složení pracovní skupiny

PŘEHLED SETKÁNÍ PS:
Rok 2018 – 24.9., 22.10., 20.11.
Rok 2019 – 15.1., 26.2., 26.3., 30.4., 17.-18.5., 21.5., 24.6.


AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2018:


AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY v roce 2019:

  • praktický workshop Jak pracovat s mimořádně nadanými dětmi (MiND), 8.4.2019, Městská knihovna Havířov
  • Setkání rodičů dětí se SVP, 28.5.2019, Centrum ADAM Havířov
  • Rodičovské setkání, 28.6.2019, Poradenské středisko “RaD”, Havířov
  • zřízení školních EEG Biofeedback středisek
    (ZŠ Na Nábřeží Havířov-Město, ZŠ Jarošova Havířov-Šumbark)
  • Neformální setkání asistentů pedagoga, speciálních pedagogů a školních psychologů
    v rámci ORP Havířov (připravujeme)
  • workshopy “POZNEJ MŮJ SVĚT” (připravujeme)

FOTOGALERIE