O projektu MAP II

Název projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“

Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Název operačního programu
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název prioritní osy
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Realizátor projektu
Statutární město Havířov

Realizováno na území ORP Havířov
(obce Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko)

Délka trvání projektu:
1.1.2018 – 31.12.2021

Předpokládané náklady projektu
Celková výše schválené dotace:                        13 413 290,24 Kč

Z toho poskytnutá dotace 95 %:                         12 742 625,70 Kč
Z toho vlastní zdroje 5 %:                                        670 664,54 Kč


Anotace projektu:
Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Havířov (5 obcí, 61 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj jejich kompetencí pro osobní i pracovní život. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především u pedagogů a zřizovatelů.


Cílové skupiny

Projekt vymezuje tyto cílové skupiny:

 • děti a žáci,
 • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků,
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 • rodiče dětí a žáků,
 • veřejnost,
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem procesu místního akčního plánování je zlepšení kvality vzdělávání ve školách v území SO ORP Havířov formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se o společné informování, vzdělávání, plánování a implementaci partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Projekt cílí nejen na prioritní a doporučená opatření MAP, ale také na další témata zjištěná na základě analýz aktuálního stavu a odborných diskuzí.

Společné a kvalitní vzdělávání: Zřízení lokálních školních biofeedback středisek za účelem předcházení rizik školního neúspěchu zlepšováním pozornosti a soustředěnosti u dětí a žáků MŠ a ZŠ. Společné vzdělávání a spolupráce v oblasti inkluze, i té sociální. Pozitivní informační kampaň k inkluzi směrem k veřejnosti a především rodičům. Odborné konzultace a personální podpora v oblasti dotačních možností i veřejných zakázek organizacím ve vzdělávání. Průběžný monitoring investičních potřeb v území a hledání finančních zdrojů.

Kompetence pro trh práce: Podpora cizojazyčné gramotnosti u žáků ZŠ formou tandemové výuky s rodilými mluvčími. Motivační exkurze dětí, žáků i pedagogů na podporu technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání. Realizace školních projektů a projektové vyučování za účelem rozvoje podnikavosti. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a pracovníků neformálního vzdělávání.

Gramotnosti: Společné vzdělávání a sdílení zkušeností v gramotnostech, tvorba koncepce podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. Společná organizace celoměstských akcí a programů na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti ve školách i zájmových útvarech.

Občanské kompetence: Podporovat rozvoj manuálních zručností a EVVO. V rámci projektu vznikne a bude ověřen ucelený vzdělávací program, který umožní intenzivně podporovat kompetence k přírodovědnému a environmentálnímu vzdělávání dětí a žáků, a to formou školních i mimoškolních aktivit.


Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Aktivity navazují na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov, který byl realizován ve stupni MAP v období 4/2016 – 12/2017. V rámci tohoto projektu byly identifikovány místní specifické potíže vzdělávání a navrženy opatření k jejich eliminaci, které chceme nyní realizovat.

Aktivita 1 Řízení projektu (1/2018 – 12/2021)
– zajištění kvalitního řízení projektu prostřednictvím vhodně zvoleného a obsazeného realizačního týmu

Aktivita 2 Rozvoj a aktualizace MAP (1/2018 – 12/2021)
– prohlubování spolupráce a partnerství v místním akčním plánování a postupná aktualizace kompletní dokumentace MAP v těchto podaktivitách:

 • 2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
 • 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
 • 2.3 Pracovní skupina pro financování
 • 2.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • 2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • 2.6 Pracovní skupiny pro další témata
 • 2.7 Podpora škol v plánování
 • 2.8 Místní akční plánování
 • 2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
 • 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru
 • 2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního
 • inkluzivního vzdělávání
 • 2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

Aktivita 3 Evaluace a monitoring MAP (1/2018 – 12/2021)
– průběžný monitoring a vyhodnocování projektových aktivit včetně implementace MAP, zpracování sebehodnotících zpráv v těchto podaktivitách

 • 3.1 Monitoring a evaluace MAP
 • 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv

Aktivita 4 Implementace MAP (9/2018 – 12/2021)
– postupné zavádění aktivit naplánovaných v rámci schváleného MAP, a to v rámci priorit 1. Společné a kvalitní vzdělávání (SC 1.1, 1.2, 1.3), 2. Kompetence pro trh práce (SC 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), 3. Gramotnosti (3.2, 3.3) a 4. Občanské kompetence (SC 4.3)

Průběh projektu – aktualizováno k 1.1.2019