O PROJEKTU

Název projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov IV“

Registrační číslo:
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008274

Název operačního programu
Operační program Jan Amos Komenský

Realizátor projektu
Statutární město Havířov

Realizováno na území ORP Havířov
(obce Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko)

Délka trvání projektu:
1.12.2023 – 31.12.2025

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Havířov (5 obcí, 58 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj jejich kompetencí pro osobní i pracovní život. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především u pedagogů a zřizovatelů.

Projekt je koncipován tak, aby v rámci území ORP Havířov mohly pokračovat aktivity započaté a probíhající v návaznosti na předchozí projekty MAP I, MAP II a III, a to konkrétně rozvoj a aktualizace MAP, monitorování a vyhodnocování MAP a implementace připravených opatření ke zvyšování kvality vzdělávání v oblastech rovných příležitostí, rozvoj potenciálu každého žáka a dítěte, gramotností a kompetencí dětí, žáků i pracovníků ve vzdělávání, podporu moderních didaktických forem. Místní akční plánování na území ORP Havířov je realizováno od 1. 4. 2016 nepřetržitě, kdy byl zahájen projekt MAP I a na něj plynule navázaly projekty MAP II a III. Za těchto 7 let se podařilo v území vytvořit funkční partnerství čítající několik desítek relevantních aktérů, spočívající v zapojení všech zřizovatelů v území, všech škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ), organizací neformálního vzdělávání, MAS, okresní hospodářskou komoru, ITI, NPI ČR, aj. Je potřeba tuto platformu udržet a dále rozvíjet, věnovat se novým výzvám v oblasti vzdělávání, připravit dlouhodobé strategie a akční plány, implementovat navrhovaná opatření.

Projekt naplňuje cíle strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na úrovni ČR, Moravskoslezského kraje i regionu.

Aktivity projektu:

Aktivita 1 – Řízení projektu
Zajištění kvalitního řízení projektu prostřednictvím vhodně zvoleného a obsazeného realizačního týmu

Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu
Hodnocení dopadu aktivit projektu na cílové skupiny projektu a diseminace zjištění

Aktivita3 – Rozvoj a aktualizace MAP
Pokračování a další prohloubení nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání
3.1 Řídicí výbor a organizační struktura MAP
3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
3.3 Pracovní skupina pro financování
3.4 Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
3.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
3.6 Pracovní skupiny pro další témata
3.7 Podpora škol v plánování
3.8 Místní akční plánování
3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem
3.10 Spolupráce s IPs

Aktivita 4 – Implementace akčních plánů
Implementace opatření uvedených v akčních plánech na roky 2024 a 2025, které byly pro dané území vytvořeny v předchozím období a které jsou plně v souladu s aktuálním MAP, resp. Strategickým rámcem MAP do roku 2025.