Místní akční plán vzdělávání

O PROJEKTU

Home  >>  O PROJEKTU

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Havířov, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Havířov.

Období realizace: 1. 4. 2016 až 31. 12. 2017, tj. 21 měsíců

 

PROČ MAP?

Z výsledků celostátních šetření vyplývá, že zřizovatelům MŠ a ZŠ často chybí vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky zejména ve vztahu k inkluzivnímu modelu vzdělávání, řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Projevují se neujasněné vztahy mezi zřizovateli, školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na území obce a nejasností ohledně metodického vedení. Mezi úrovni systémovou a školní tak existuje značná propast, která způsobuje, že dopad systémových změn není dostatečný a nepřispívá tolik ke zvýšení kvality vzdělávání.

 

CÍLOVÉ SKUPINY

 • děti a žáci,
 • pedagogičtí pracovníci,
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 • pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu,
 • rodiče dětí a žáků,
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
 • veřejnost,
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

 

ZÁKLADNÍ VÝSTUPY

 • Dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023
 • Místní akční plán s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji