Místní akční plán vzdělávání

O PROJEKTU

Home  >>  O PROJEKTU

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“

     registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

  

 

Název operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 

Realizátor projektu Statutární město Havířov

Realizováno na území ORP Havířov (obce Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko)

 

Délka trvání projektu: 2018 – 12. 2021

 

Předpokládané náklady projektu

Celková výše schválené dotace:                        14 096 454,40 Kč

Z toho poskytnutá dotace 95 %:                        13 391 631,68 Kč

Z toho vlastní zdroje 5 %:                                      704 822,72 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Havířov (5 obcí, 61 IZO) za

účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj jejich kompetencí pro osobní i pracovní život. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především u pedagogů a zřizovatelů.

 

Cílové skupiny

Projekt vymezuje tyto cílové skupiny:

  • děti a žáci,
  • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků,
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
  • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
  • rodiče dětí a žáků,
  • veřejnost,
  • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

 

 

 

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem procesu místního akčního plánování je zlepšení kvality vzdělávání ve školách v území SO ORP Havířov formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se o společné informování, vzdělávání, plánování a implementaci partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Projekt cílí nejen na prioritní a doporučená opatření MAP, ale také na další témata zjištěná na základě analýz aktuálního stavu a odborných diskuzí.

 

Společné a kvalitní vzdělávání: Zřízení lokálních školních biofeedback středisek za účelem předcházení rizik školního neúspěchu zlepšováním pozornosti a soustředěnosti u dětí a žáků MŠ a ZŠ. Společné vzdělávání a spolupráce v oblasti inkluze, i té sociální. Pozitivní informační kampaň k inkluzi směrem k veřejnosti a především rodičům. Odborné konzultace a personální podpora v oblasti dotačních možností i veřejných zakázek organizacím ve vzdělávání. Průběžný monitoring investičních potřeb v území a hledání finančních zdrojů.

 

Kompetence pro trh práce: Podpora cizojazyčné gramotnosti u žáků ZŠ formou tandemové výuky s rodilými mluvčími. Motivační exkurze dětí, žáků i pedagogů na podporu technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání. Realizace školních projektů a projektové vyučování za účelem rozvoje podnikavosti. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a pracovníků neformálního vzdělávání.

 

Gramotnosti: Společné vzdělávání a sdílení zkušeností v gramotnostech, tvorba koncepce podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. Společná organizace celoměstských akcí a programů na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti ve školách i zájmových útvarech.

 

Občanské kompetence: Podporovat rozvoj manuálních zručností a EVVO. V rámci projektu vznikne a bude ověřen ucelený vzdělávací program, který umožní intenzivně podporovat kompetence k přírodovědnému a environmentálnímu vzdělávání dětí a žáků, a to formou školních i mimoškolních aktivit.

 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Aktivity navazují na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov, který byl realizován ve stupni MAP v období 4/2016 – 12/2017. V rámci tohoto projektu byly identifikovány místní specifické potíže vzdělávání a navrženy opatření k jejich eliminaci, které chceme nyní realizovat.

 

Aktivita 1 Řízení projektu (1/2018 – 12/2021)

– zajištění kvalitního řízení projektu prostřednictvím vhodně zvoleného a obsazeného realizačního týmu

 

Aktivita 2 Rozvoj a aktualizace MAP (1/2018 – 12/2021)

– prohlubování spolupráce a partnerství v místním akčním plánování a postupná aktualizace kompletní dokumentace MAP v těchto podaktivitách:

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti

komunikačního plánu

2.3 Pracovní skupina pro financování

2.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

2.6 Pracovní skupiny pro další témata

2.7 Podpora škol v plánování

2.8 Místní akční plánování

2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru

2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního

inkluzivního vzdělávání

2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

 

Aktivita 3 Evaluace a monitoring MAP (1/2018 – 12/2021)

– průběžný monitoring a vyhodnocování projektových aktivit včetně implementace MAP, zpracování sebehodnotících zpráv v těchto podaktivitách

3.1 Monitoring a evaluace MAP

3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv

 

Aktivita 4 Implementace MAP (9/2018 – 12/2021)

– postupné zavádění aktivit naplánovaných v rámci schváleného MAP, a to v rámci priorit 1. Společné a kvalitní vzdělávání (SC 1.1, 1.2, 1.3), 2. Kompetence pro trh práce (SC 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), 3. Gramotnosti (3.2, 3.3) a 4. Občanské kompetence (SC 4.3)