O projektu MAP III

Název projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“

Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020411

Název operačního programu
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název prioritní osy
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Realizátor projektu
Statutární město Havířov

Realizováno na území ORP Havířov
(obce Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko)

Délka trvání projektu:
1.1.2022 – 30.11.2023

Předpokládané náklady projektu
Celková výše schválené dotace:                        3 022 656,00 Kč

Z toho poskytnutá dotace 95 %:                         2 871 523,20 Kč
Z toho vlastní zdroje 5 %:                                      151 132,80 Kč


Anotace projektu:
Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Havířov (5 obcí, 61 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj jejich kompetencí pro osobní i pracovní život. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především u pedagogů a zřizovatelů.


Cílové skupiny

Projekt MAP III vymezuje tyto cílové skupiny:

 • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků,
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 • rodiče dětí a žáků,
 • veřejnost,
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem procesu místního akčního plánování je zlepšení kvality vzdělávání ve školách v území SO ORP Havířov formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se o společné informování, vzdělávání, plánování a partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Projekt cílí nejen na prioritní a doporučená opatření MAP, ale také na další témata zjištěná na základě analýz aktuálního stavu a odborných diskuzí.

Společné a kvalitní vzdělávání: Společné vzdělávání a spolupráce v oblasti inkluze, i té sociální. Pozitivní informační kampaň k inkluzi směrem k veřejnosti a především rodičům. Odborné konzultace a personální podpora v oblasti dotačních možností i veřejných zakázek organizacím ve vzdělávání. Průběžný monitoring investičních potřeb v území a hledání finančních zdrojů.

Kompetence pro trh práce: Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a pracovníků neformálního vzdělávání.

Gramotnosti: Společné vzdělávání a sdílení zkušeností v gramotnostech, tvorba koncepce podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti ve školách i zájmových útvarech.

Občanské kompetence: Podporovat rozvoj manuálních zručností a EVVO. 


Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Projekt MAP III v ORP Havířov navazuje na dosažené cíle místních akčních plánů I a II a obsahuje aktivity, které školy povedou blíže k naplnění vize jejich rozvoje. To znamená posun ke konkrétním cílům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.

Aktivita A1 Rozvoj a aktualizace MAP
Realizace a prohlubování procesu společného místního akčního plánování, podpora udržení partnerství v území, rozvoje samotného MAP, aktualizace dokumentace MAP a zpracování akčních plánů a zároveň rozvoj spolupráce s ostatními projekty OP VVV.

 • A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
 • A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
 • A 1.3 Pracovní skupina pro financování
 • A 1.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pro rozvoj potenciálu každého žáka
 • A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • A 1.6 Pracovní skupiny pro další témata
 • A 1.7 Podpora škol v plánování
 • A 1.8 Místní akční plánování
 • A 1.9 Spolupráce s KAP
 • A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území
 • A 1.11 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními

Aktivita A2 Evaluace procesu MAP
Vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020.

Jedná se o vyhodnocení procesů partnerství, účinnosti přínosů a dopadů dosavadních aktivit na podporu rozvoje partnerství a rozvoje kapacit na území, pro které byl MAP zpracován, tzn. na to, co se podařilo dosáhnout v daném období (tj. realizací projektů MAP I, MAP II a MAP III).